Πριν υποβληθεί κάποιος σε Μαγνητική Τομογραφία πρέπει να αποκλεισθεί ότι στο σώμα του υπάρχουν μεταλλικά υλικά που δεν επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτησή του στο ισχυρό μαγνητικό πεδίο του μηχανήματος.

Σε κάποιες εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας είναι απαραίτητη η ενδοφλέβια χορήγηση ειδικής σκιαγραφικής ουσίας. Αυτή είναι γενικά ασφαλής ωστόσο, απαιτείται προσοχή σε περιπτώσεις γυναικών που κυοφορούν ή θηλάζουν και σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια.

Στην IASYS CLINIC, διενεργούνται όλες οι κλασικές εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας.

Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί σήμερα μία καθιερωμένη απεικονιστική μέθοδο, κυρίως σε παθήσεις του νευρικού και του μυοσκελετικού συστήματος. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει λεπτομερή πληροφορία, τόσο των φυσιολογικών όσο και των πασχόντων ιστών. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και συχνά καθοριστικά για την σωστή διάγνωση, ώστε να ακολουθήσει η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Η λεπτομερής χαρτογράφηση των ιστών έχει ιδιαίτερη σημασία στον προεγχειρητικό σχεδιασμό των ασθενών, αλλά και στον έλεγχο των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Λόγω της μη χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νεαρούς ασθενείς, ειδικά όταν απαιτείται τακτική παρακολούθηση. Τα χρησιμοποιούμενα στη μαγνητική τομογραφία σκιαγραφικά μέσα δεν είναι νεφροτοξικά ενώ οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι εξαιρετικά σπάνιες.